นายสังวาลย์  ศรีโคตร
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
หมายเลขโทรศัพท์ 06 1974 9479
หมายเลขโทรสาร 0 4271 2515
E-mail : sangwansrikhote@gmail.com
ดร.สัจจา  ฝ่ายคำตา
รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
หมายเลขโทรศัพท์ 08 8548 3566
หมายเลขโทรสาร 0 4271 2515
E-mail : ja_sajja@hotmail.com
นายคณุตม์ แสนอาจ
รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
หมายเลขโทรศัพท์ 08 6231 3309
หมายเลขโทรสาร 0 4271 2515
E-mail : Kanoot93@gmail.com
นางธนิภากรณ์ กิตติ์ภาวัลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 06 2251 9496
Tatsanawalai2519@gmail.com

นายนักรบ หอมไกรลาศ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หมายเลขโทรศัพท์ 06 5264 6244
OHM250808@gmail.com
นางสุภาพร เวียงสมุทร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 09 3438 2548
Supawiengsanut@gmail.com
นางสาวภูษณิศา โพธิราช
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ 08 0193 9299
Phusanisa26098@hotmail.com
นางณิชากร หาญคำมูล
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 09 2284 1404
nichakron12@gmail.com
นางสาวสุภาพร ดีเลิศ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ 09 8208 9881
phungkung.2554@hotmail.co.th
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์ –
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ –